Wind

Om de energiedoelen te behalen, is het nodig dat er duurzame energie wordt opgewekt in de provincie Utrecht. Windenergie is hier een vorm van. In de Regionale Energiestrategieën onderzoeken gemeenten, de provincie en waterschappen waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land kan worden opgewekt, door middel van windturbines en zonnepanelen. Er zijn diverse projecten in gemeenten om windturbines te ontwikkelen. Waar mogelijk ondersteunt en faciliteert de provincie Utrecht deze projecten.

Regelgeving

Er zijn regels voor het plaatsen van windturbines. Deze regels zorgen ervoor dat windmolens zo weinig mogelijk overlast veroorzaken en schade toebrengen aan de natuur.

De Wet natuurbescherming is van toepassing op windmolenparken. Meer daarover leest u op de pagina Windturbineparken en de Wet natuurbescherming. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met het landschap. In de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening wordt opgenomen met welke kaders rekening moet worden gehouden bij het plaatsen van windturbines.

Participatie

De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen en meeprofiteren in de energietransitie. Daarom ondersteunt de provincie gemeenten en initiatiefnemers bij participatietrajecten voor windenergie. Daarnaast stimuleert de provincie lokaal eigenaarschap in windenergieprojecten. Bijvoorbeeld in de vorm van energiecoöperaties en energiecollectieven.

Windenergie provincie Utrecht  

Provincie Utrecht wil helderheid scheppen. Waar hebben windmolens de minste impact op bijvoorbeeld de natuur, geluid of gezondheid. Maar ook hoe blijft duurzaam opgewekte energie voor alle inwoners betaalbaar? Voor gemeentelijke windprojecten is deze informatie ook nodig. Daarom onderzoeken wij als provincie de effecten op het milieu voor de hele provincie. Nu starten we met de kaders, daarna volgen de onderzoeken.

Wilt u weten hoe u een reactie kunt geven op de stukken. Dat kan met ingang van 23 februari 2023 tot en met 5 april 2023 via de pagina ter inzage.