Wind

In de Regionale Energiestrategieën is afgesproken dat er in 2030 2,4 terawattuur (TWh) duurzame energie wordt opgewekt. Om die doelstelling te kunnen halen is, naast zonne-energie en andere energiebronnen, óók windenergie nodig. Met windenergie erbij kunnen we ervoor zorgen dat er in alle seizoenen en op alle tijdstippen voldoende duurzame energie is zonder dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. Ook helpt windenergie om duurzame energie betaalbaar te houden. Windenergie is per kilowattuur goedkoper dan zonne-energie, en windturbines nemen netto minder ruimte in beslag.

Onderzoek naar kansrijke gebieden

De provincie werkt aan het behalen van de klimaatdoelen. Dat doen we samen met alle gemeenten, waterschappen en netbeheerders. Omdat meer inzet nodig is om de doelstellingen voor 2030 te halen, is de provincie een onderzoek gestart om in kaart te brengen wat kansrijke gebieden zijn voor windenergie die vóór 2030 gerealiseerd kunnen worden. De resultaten van het onderzoek zijn eind 2023 beschikbaar. Gemeenten, RES-regio’s en de provincie kunnen die informatie gebruiken om plannen te maken waarmee wordt voldaan aan de gezamenlijke gemaakte afspraak voor de opwek van duurzame energie. Bekijk voor meer informatie de pagina over PlanMER Windenergie

Inwonerraadpleging en burgerforum

Voor de provincie en de gemeenten is het goed om te weten wat inwoners belangrijke punten vinden die moeten worden meegenomen in de overwegingen over wat kansrijke gebieden voor windenergie zijn. Daarom organiseert de provincie van 12 tot en met 29 oktober 2023 een inwonerraadpleging. Alle inwoners van de provincie Utrecht en inwoners van gemeenten die grenzen aan onze provincie kunnen meedoen. In deze raadpleging willen we weten wat u in het algemeen belangrijk vindt bij windenergie in de hele provincie. Het gaat hier niet om concrete locaties.

U vindt de raadpleging op de website van https://utrechtwind.raadpleging.net/%0d.

Meedoen aan het burgerforum

Na deze raadpleging organiseert de provincie een burgerforum. Een burgerforum is een gelote groep inwoners die de politiek adviseert of helpt te beslissen over een bepaald onderwerp. Met 100 inwoners van de provincie Utrecht als afspiegeling van de bevolking gaan we dieper in op de resultaten van de raadpleging. De belangrijkste punten die naar voren komen uit het burgerforum zullen zwaar meewegen als er besluiten genomen worden over windenergie. In de inwonerraadpleging kunt u aangeven of u wilt meedoen aan het burgerforum.

Inspraak bij concrete initiatieven

Op het moment dat er concrete initiatieven zijn voor windprojecten in de door de provincie Utrecht vastgestelde zoekgebieden worden de gebruikelijke inspraakprocedures gevolgd. U krijgt dan dus nog alle gelegenheid om uw mening te geven over dat concrete project. Hou hiervoor ook de berichtgeving van uw gemeente in de gaten.

De omgeving profiteert mee

De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat iedereen kan meeprofiteren in de energietransitie. Daarom stimuleert de provincie lokaal eigenaarschap in windenergieprojecten. Bijvoorbeeld in de vorm van energiecoöperaties en energiecollectieven. Dat doen we onder andere door te helpen bij participatietrajecten en met subsidies. Kijk voor meer informatie op www.energietransitieutrecht.nl

Slagschaduw en geluid van windmolens