Landbouwbeleid

Landbouwvisie 2018: landbouw met perspectief

Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben op 27 september 2018 de Landbouwvisie provincie Utrecht 2018 - perspectief voor de landbouw (pdf) vastgesteld.

Landbouw met perspectief

Het gaat om een herijking van de Landbouwvisie uit 2011. De huidige maatschappelijke opgaven maken een transitie in de landbouw noodzakelijk. Vanuit een toekomstbeeld voor de landbouw in 2050 beschrijft de Landbouwvisie wat de provincie gaat doen om die beoogde transitie, mét alle partners vorm te geven. De Landbouwvisie is geen blauwdruk, wel een richtingwijzer in een transitie naar een vitale, duurzame landbouw. De provincie streeft naar een maatschappelijk gewaardeerde én vitale en duurzame landbouw. Een landbouw die circulair, natuurinclusief en klimaatneutraal is en zeker ook economisch rendabel: landbouw met perspectief dus.

Dit perspectief wordt uitgewerkt naar doelen en een aanpak voor de onderwerpen: Verbinding stad-land, Gezondheid, Ruimtelijk beleid en landbouwstructuur, Vrijkomende  Agrarische bebouwing, Circulaire landbouw, Duurzame landbouw met natuur, Waterkwaliteit, Klimaat en energie, Bodemdaling en Klimaatadaptatie en waterbeheer. ln een lerend proces, samen met de sector, andere overheden en maatschappelijke organisaties, willen we toewerken naar dit toekomstbeeld.

Samenwerking

De Landbouwvisie is opgesteld in nauwe afstemming met het proces van de Omgevingsvisie en is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van veel betrokken partijen, zoals landbouw- en natuurorganisaties, de AVP-gebiedscommissies, andere overheden, kennisinstellingen en (agrarische) bedrijven Hun waardevolle inbreng heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan de Landbouwvisie, zoals die er nu ligt. Ook de realisatie pakt de provincie samen met betrokkenen op.

Nieuws

Meer nieuws over landbouw
Meer nieuws over landbouw