Mobiliteitsplan 2014-2028

Met het Mobiliteitsplan 2014-2028 wil de provincie Utrecht zorgen voor een goede bereikbaarheid per fietsopenbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving. Dit maakt onze provincie een aantrekkelijkere vestigingsplaats. Het versterkt daarnaast de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving.

Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsprogramma

Het Mobiliteitsplan bestaat uit een Mobiliteitsvisie en een Mobiliteitsprogramma. De Mobiliteitsvisie (pdf, 17 MB) bevat de langetermijndoelen om de verbindende knooppuntpositie van de provincie Utrecht goed te laten functioneren. Daarnaast staat erin beschreven welke rol de provincie op zich neemt om deze doelen te realiseren, zonder dit af te schuiven op toekomstige generaties en andere gebieden. Tenslotte is er in de Mobiliteitsvisie te lezen wat de provincie van andere overheden verwacht om de gezamenlijke doelen te realiseren.

Dit beleid wordt iedere vier jaar concreet gemaakt in Mobiliteitsprogramma’s. Voor de periode 2019-2023 is het beleid uitgewerkt in het mobiliteitsprogramma Mobiliteitsprogramma 2019 - 2023 (pdf, 7,8 MB). Dit mobiliteitsprogramma wordt voor de periode 2024-2029 opgevolgd door het Bereikbaarheidsprogramma. Op dit moment ligt er een Ontwerp Bereikbaarheidsprogramma (pdf, 4,5 MB). Naar verwachting wordt in juli 2024 het definitief Bereikbaarheidsprogramma vastgesteld. Met het Bereikbaarheidsprogramma zet de provincie Utrecht in op een goede en duurzame bereikbaarheid in een verkeersveilige omgeving én een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving met gezonde inwoners. 

Nota van Beantwoording Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029

De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een goede participatie met de omgeving en inwoners. Daarom hebben zij voor belangenvertegenwoordigers, koepels, andere overheden en stakeholders sessies georganiseerd om input op te halen en hen te raadplegen bij het invullen van de richting voor het BBP. Voor inwoners zijn enquêtes uitgezet. Daarnaast zijn gesprekken op straat gevoerd, om met een divers publiek vanuit verschillende invalshoeken input van inwoners te krijgen. Het participatieproces is afgesloten met een formele inspraakperiode. Het Ontwerp Bereikbaarheidsprogramma heeft zes weken ter inzage gelegen. Diverse partijen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. Via een Nota van Beantwoording en een erratum hierop geeft de provincie Utrecht reactie op alle ontvangen zienswijzen. 

Er is een dashboard ontwikkeld om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van en binnen de provincie Utrecht. Hierop staan feiten en cijfers over:

Aan de hand van de informatie uit het dashboard kunnen we beoordelen hoe het Mobiliteitsprogramma ervoor staat en of er aanleiding voor het bijsturen van maatregelen.

Contact

Secretariaat van de afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur
Telefoon: 030 258 90 12
E-mail:  secretariaat.mobiliteit@provincie-utrecht.nl