Natuurherstel Grebbelinie

De Grebbelinie is een historische verdedigingslinie, die onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De linie is 24 kilometer lang en strekt zich uit tussen de Gelderse Vallei en Eemland. Daarmee is dit een belangrijke ecologische verbindingslijn voor verschillende dieren zoals de ree, das, ringslang, ijsvogel en de otter.

Kenmerkend voor de Grebbelinie is de combinatie van verschillende natuurlijke leefomgevingen dicht bij elkaar: droog en vochtig bos op de liniedijk in combinatie met kruidenrijk grasland en stromend water. Dit biedt unieke omstandigheden voor de diersoorten maar ook voor amfibieën en insecten zoals sprinkhanen en vlinders.

Waarom is herstel nodig?

Het onderhoud is de afgelopen jaren achtergebleven en daarmee is de biodiversiteit achteruit gegaan. Een afwisselende en structuurrijke vegetatie vergroot de biodiversiteit (soortenrijkdom) en dat vergroot de waarde van de Grebbelinie als ecologische verbindingszone. Het is daarom belangrijk dat de begroeiing goed wordt onderhouden en dat er een structuurrijke beplanting ontstaat. Dus niet alleen oude markante eiken zijn van belang, maar ook lage struiken en kruidenrijke graslanden.

Hoe pakken wij het herstel aan?

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de forten en de liniedijk. Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

  • Dunning van bestaande bomen. Door het weghalen van een aantal bomen ontstaat er meer licht voor bloeiende kruiden en struiken, die daardoor beter kunnen groeien. Bloeiende kruiden en struiken zorgen voor meer afwisseling, waardoor het aantal soorten planten en dieren in een gebied groeit.
  • Uitsteken en maaien van exoten zoals de reuzenberenklauw. De berenklauw verdringt inheemse plantensoorten. Ook kan deze plant ernstige brandwonden bij mensen veroorzaken bij beschadiging.
  • Opvullen van geulen die ontstaan zijn in het talud van de liniedijk naar het Valleikanaal toe. Om te voorkomen dat er verdere schade ontstaat aan de dijk worden deze geulen opgevuld en worden er struiken geplaatst om te voorkomen dat er nieuwe geulen ontstaan.
  • Onderhouden van de aanwezige bomen door dood hout te verwijderen. Dood hout kan afbreken van de boom en daardoor gevaarlijk zijn voor de wandelaar.

Wat betekent dit voor u?

Er kan hinder ontstaan, omdat we enkele wandelpaden tijdelijk gaan afsluiten tijdens de werkzaamheden. Als een pad wordt afgesloten, wordt dit aangegeven door borden op het pad. Wandelaars kunnen tussen Leusden en Scherpenzeel gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde van het kanaal (traject 8A t/m 8C1). Voor de overige trajecten is een omleiding helaas niet mogelijk. Op onderstaande kaart kunt u zien waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden. De nummers op de kaart komen overeen met de nummers in de planning. De planning vindt u onder de kaart.

Natuurherstelwerkzaamheden Grebbelinie 2022
Natuurherstelwerkzaamheden-Grebbelinie-2022.jpg.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via avp@provincie-utrecht.nl