N221, Poort van Baarn

Huidige situatie

Het project Poort van Baarn betreft het traject vanaf de aansluiting met de A1 (afrit Baarn-Noord) tot en met de rotonde met de Drakenburgerweg, beter bekend als de Escherrotonde.

Op dit deel van de provinciale weg N221 zijn er drie knelpunten:

knelpunten
  1. Op het kruispunt tussen de Wakkerendijk en de noordelijke toe- en afrit van de A1 vinden regelmatig aanrijdingen tussen auto’s plaats. Sommige van deze aanrijdingen zijn zo zwaar dat inzittenden gewond raken.
  2. Ten noorden van de rotonde tussen de Zandheuvelweg, Wakkerendijk en Amsterdamsestraatweg bevindt zich een fietsoversteek over de Wakkerendijk. Fietsers moeten hier soms lang wachten en voelen zich niet veilig. Voor zover bekend vinden er geen ongevallen met (ernstige) slachtoffers plaats maar we weten ook dat aanrijdingen met fietsers minder goed geregistreerd worden dan aanrijdingen tussen auto’s.
  3. Op de rotonde tussen de Amsterdamsestraatweg en de Drakenburgerweg, beter bekend als de Escherrotonde, vinden ook regelmatig aanrijdingen plaats, gelukkig doorgaans met alleen materiële schade tot gevolg. Daarnaast stroomt het verkeer op drukke momenten niet goed door waardoor er files kunnen ontstaan op het noordelijke en zuidelijke deel van de Amsterdamsestraatweg.

In het verleden zijn er al meerdere kleinere maatregelen genomen om de situatie op deze knelpunten te verbeteren. Zo zijn er bijvoorbeeld plateaus aangelegd op de Wakkerendijk bij het kruispunt met de noordelijke toe- en afrit van de A1 in combinatie met een verlaging van de maximumsnelheid tot 60 km/u. Bij de Escherrotonde zijn doseerlichten geplaatst om de doorstroming op piekmomenten beter te laten verlopen. Maar deze maatregelen zijn met het oog op de groeiende verkeersstromen (zowel auto als fiets) niet voldoende. Daarom is de provincie op zoek gegaan naar structurele oplossingen.

Onderzoek

De provincie Utrecht is in 2016 samen met Baarn, Eemnes en Rijkswaterstaat gestart met een onderzoek naar oplossingen voor de verkeersveiligheids- en doorstromingsknelpunten op de Poort van Baarn. Hierbij heeft ook regelmatig afstemming plaatsgevonden met een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, kasteel Groeneveld, politie en de Fietsersbond. Gezamenlijk zijn zoveel mogelijk ideeën en oplossingen voor de knelpunten bedacht. Vervolgens is er stapsgewijs toegewerkt naar een aantal doelmatige en haalbare maatregelen.

Maatregelen

De provincie Utrecht is van plan de volgende maatregelen te nemen: Het kruispunt tussen de Wakkerendijk en de noordelijke toe- en afrit van de A1 wordt omgebouwd tot een enkelstrooksrotonde. Autoverkeer dat uit de richting van Baarn rechtsaf slaat richting de A1 kan gebruik maken van een bypass. De Escherrotonde wordt omgebouwd van vijf naar vier takken en krijgt op de rotonde gescheiden rijstroken; hierdoor ontstaat een zogenaamde ‘turborotonde’. Op de Escherrotonde komt één gecombineerde aansluiting voor de richtingen Baarn en bedrijventerrein Noordschil. Ten noordoosten van de Escherrotonde wordt een nieuwe enkelstrooksrotonde aangelegd die dient als splitsingspunt tussen de Drakenburgerweg en de toegang tot Noordschil. Ook wordt er vanaf deze rotonde een extra toegangsweg naar Noordschil aangelegd. Omdat de Drakenburgerweg ter plaatse naar het noorden wordt verplaatst schuift ook het kruispunt tussen de Drakenburgerweg en de Chopinlaan op. Er komen bredere fietspaden met duidelijke oversteken bij het kruispunt Drakenburgerweg – Chopinlaan en de nieuwe enkelstrooksrotonde. Voor de fietsoversteek over de Wakkerendijk is nog geen definitieve oplossing geformuleerd. Oorspronkelijk was een fietstunnel onder de Wakkerendijk in beeld. Deze is echter zeer kostbaar. De mogelijke alternatieven voor een fietstunnel worden daarom nog eens goed tegen het licht gehouden. In het voorjaar van 2020 zal een besluit worden genomen welke oplossing hier de voorkeur heeft.

Impressie

Besluitvorming

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht zal in het voorjaar een besluit nemen over de maatregelen. In eerste instantie zal het gaan om besluiten voor ombouw van het kruispunt tussen de Wakkerendijk en de noordelijke toe- en afrit van de A1 en de ombouw van de Escherrotonde. Een besluit over de oplossing voor de fietsoversteek over de Wakkerendijk volgt waarschijnlijk daarna.

Het voorstel voor ombouw van de Escherrotonde zal ook worden voorgelegd aan het college van B&W en gemeenteraad van Baarn.

Uitvoering

Verwacht wordt dat de ombouw van het kruispunt tussen de Wakkerendijk en de noordelijke toe- en afrit van de A1 tot rotonde in 2021 zal plaatsvinden.

De ombouw van de Escherrotonde en aanpassing van de omringende wegenstructuur zal naar verwachting in 2022 of 2023 plaatsvinden omdat voor voor deze maatregelen een nieuw bestemmingsplan/omgevingsplan moet worden opgesteld.

Wanneer de fietsoversteek op de Wakkerendijk wordt aangepakt is nu nog niet bekend, dat is afhankelijk van de keuze voor de te nemen maatregel(en).

Contact

Als u vragen heeft over het project Poort van Baarn stuur dan een e-mail naar poortvanbaarn@provincie-utrecht.nl. Wij streven ernaar om u binnen vijf werkdagen een antwoord te geven.