Elster Buitenwaarden

De Elster Buitenwaarden is een uiterwaard in de gemeente Rhenen, tussen de Palmerswaard en de Amerongse Bovenpolder. Het is een open uiterwaard met in het midden een diepe zandwinplas. Door het gebied loopt een oude riviergeul. Die is zichtbaar als een smalle sloot. De uiterwaard grenst aan de stuwwal en heeft daardoor een unieke ligging. Via het ecoduct onder de Rijksstraatweg (N225) zijn de Elster Buitenwaarden verbonden met de Plantage Willem III op de Utrechtse Heuvelrug.

Doel van de natuurontwikkeling in de Elster Buitenwaarden

De Elster Buitenwaarden is een Natura 2000-gebied en een belangrijke verbinding in het Natuurnetwerk Nederland. Toch zijn de natuurwaarden op dit moment beperkt. Met de inrichting van de Elster Buitenwaarden als natuurgebied realiseren we verschillende doelen op het gebied van biodiversiteit, waterkwaliteit en het verbinden van ecologisch waardevolle natuurgebieden. Rijkswaterstaat realiseert met dit project doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water, door een aantrekkelijk leefgebied te maken voor dieren en planten die van nature in het rivierengebied thuishoren.

Wat gaat er gebeuren?

  • Het afgraven van de voedingsrijke bovengrond, waardoor bloemrijke graslanden kunnen ontwikkelen. Deze “bonte weiden” trekken veel vogelsoorten aan, die hier in de toekomst een broed- en foerageerplek vinden.
  • De ontwikkeling van natte hooilanden, waar geulen doorheen lopen. De geulen worden gevoed door schoon grondwater. Dat zorgt voor veel leven onder water, met verschillende soorten vissen, zoals de bittervoorn.
  • Het aanleggen van moerasgebieden. Het moeras biedt kansen voor zeldzame vogels, zoals de roerdomp, porseleinhoen, blauwborst en waterral.
  • Het aanleggen van een wandelroute. Het gebied blijft toegankelijk en tegelijkertijd zorgen we ervoor dat vogels en andere dieren niet gestoord worden. Bepaalde delen van de uiterwaard, zoals het middenstuk, zullen niet toegankelijk zijn voor wandelaars.

Toekomstbeeld bekijken

Via een online programma kunt u bekijken hoe het gebied er na afloop van de werkzaamheden uit zal zien. Door te klikken op de kaart verschijnt er informatie.

Open het programma om het toekomstbeeld te zien

Planning

Door de ontwikkelingen rondom PFAS moesten we de werkzaamheden in 2019 tijdelijk stilleggen. In de periode daarna hebben we onderzocht onder welke voorwaarden we de inrichting kunnen hervatten. Hierop hebben we het uitvoeringsplan aangepast. In mei 2023 konden de werkzaamheden weer worden opgestart. Aannemersbedrijf Vissers Ploegmakers voert de werkzaamheden uit. Ze zijn hier naar verwachting tot begin 2024 mee bezig.

Samenwerking

De regie van het project ligt bij de provincie Utrecht, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Belanghebbenden als Utrechts Landschap, gemeente Rhenen en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zijn ook direct betrokken.

Contact

In bijgaande notitie leest u antwoorden op de meest gestelde vragen die we uit de omgeving hebben ontvangen. Meest gestelde vragen Elster Buitenwaarden (PDF, 273 KB)

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via avp@provincie-utrecht.nl.

U kunt ook een brief sturen naar:

Provincie Utrecht

t.a.v. Elster Buitenwaarden/ N. van Veen

Postbus 80300

3508TH Utrecht

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in deelgebied Elster Buitenwaarden? Dan kunt u zich inschrijven voor de digitale informatiebrief. Stuur daarvoor een e-mail naar avp@provincie-utrecht.nl.

Onderaan deze pagina vindt u de laatste informatiebrieven.