Natuurbeleid

Het behouden, versterken en verbinden van de natuur. Dat is de kern van het natuurbeleid. De provincie speelt daarmee in op de veranderde maatschappij. Hoofdlijnen van het natuurbeleid zijn de inzet op een robuust netwerk en meer aandacht voor beleefbaarheid en toegankelijkheid van natuurgebieden. Ook investeren we in de kwaliteit van natuurgebieden en de bescherming van plant- en diersoorten. De provincie zet in op duurzaam benutten en financieren van de natuur. Daarbij wegen we het beschermen van de natuur steeds zorgvuldig af tegen andere belangen.

Rapportage Natuur

De provincie rapporteert eens in de drie jaar over de voortgang van het natuurbeleid. In 2021 is de tweede Rapportage Natuur (PDF 18.8MB) verschenen. Hierin doet de provincie Utrecht verslag van de uitvoering van het natuurbeleid in de periode 2017 tot en met 2020 en rapporteert het de toestand van de Utrechtse biodiversiteit. Er wordt ingegaan op de kwantiteit en kwaliteit van de verschillende soorten natuur, op de mate waarin de natuur meer robuust geworden is, op de veranderingen in de biodiversiteit, op de resultaten van natuurontwikkeling en op de resultaten van het natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer.

Bij de Rapportage Natuur 2017-2020 is een storymap gemaakt, waarin een beknopte samenvatting wordt gegeven van de acties die zijn uitgevoerd en van de stand van zaken voor de realisatie van de doelen. Op de bijbehorende kaarten kan worden ingezoomd om de situatie nader te bekijken. De storymap is hier te vinden: https://utrecht.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=0d8a2ac8bdbc422db6d4cd5043eb24b8

Contact

Secretariaat van de beleidsafdeling Groen

Telefoon: 030 258 32 94

E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl