Materiaal storten, watergang veranderen, baggerspecie gebruiken, baggerdepot aanleggen of perceel ophogen

Wilt u materiaal storten, een watergang (gedeeltelijk) dempen of verondiepen, een bermsloot bij een provinciale weg veranderen, baggerspecie gebruiken, een tijdelijk of permanent baggerdepot aanleggen, een perceel ophogen of een rommelterrein inrichten? Dan kan het zijn dat u hiervoor toestemming van de provincie Utrecht nodig heeft. Op deze manier beschermen we de landschappelijke, natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden in het landelijk gebied van de provincie.

Let op: aanvragen voor toestemming ingediend tot en met 31 december 2023 vallen onder de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht. Aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2024 vallen onder de Omgevingsverordening provincie Utrecht.

Vragen of hulp nodig?

  • Heeft u een inhoudelijke vraag over de toestemming voor storten, dempen en ophogen? Neem dan contact op met de Omgevingsverordening-vergunningverleners via servicebureau@provincie-utrecht.nl of 030 258 91 11 (vraag naar het Servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap).
  • Heeft u een complexe aanvraag ? Bijvoorbeeld omdat het gaat om een grootschalig en/of complex project? Vraag dan een vooroverleg bij de provincie Utrecht aan. Stuur daarvoor een e-mail naar servicebureau@provincie-utrecht.nl. Geef daarin kort aan om welke werkzaamheden en locatie het gaat en welke concrete vraag u heeft. En stuur indien beschikbaar de informatie (stukken) mee die uw vraag verduidelijkt. Dan kunnen we beoordelen of het vooroverleg nodig is in uw situatie.
  • Heeft u een vraag over het indienen van een aanvraag of over de status van uw aanvraag? Neem dan contact op met het Servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap via servicebureau@provincie-utrecht.nl of 030 258 91 11 (vraag naar het Servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap).

De informatie op deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 19 april 2024 en u kunt er geen rechten aan ontlenen.