Biodiversiteit in Stad en Dorp (BiSD)

De aanpak “Biodiversiteit in Stad en Dorp” richt zich op het vergroenen van de gebouwde omgeving. Met deze aanpak dragen we bij aan de versterking van de stedelijke biodiversiteit en het betrekken van inwoners bij het vergroenen. Het uitgangspunt bij Biodiversiteit in Stad en Dorp is natuur en groen in de directe woonomgeving, voor iedereen.

We richten ons met deze aanpak op een vereenvoudiging van de wettelijke taken en vereisten voor natuur en biodiversiteit. En op laagdrempelige initiatieven door gemeenten en door de inwoners zelf.

Aanpak

De Biodiversiteit in Stad en Dorp aanpak bestaat uit:

1. Soortenmanagementplannen (SMP’s) en Pre-SMP’s

Een Soortenmanagementplan (SMP) is een gemeentebreed ecologisch onderzoek en biodiversiteitsplan dat kan leiden tot één gebiedsontheffing voor de duur van tien jaar. Dit vereenvoudigt de wettelijke vereisten voor gemeenten, woningcorporaties en particulieren. En het vermindert de regeldruk. Voor het opstellen van een Soortenmanagementplan door gemeenten is subsidie beschikbaar.

Tijdens de uitvoering van het ecologisch onderzoek dat nodig is voor een SMP kan een gemeente een gemeente-brede ontheffing aanvragen op basis van een pre-SMP. Deze ontheffing is direct toepasbaar bij isolatie van particuliere grondgebonden woningen. 

2. Natuurvriendelijk Bouwen

Met Natuurvriendelijk Bouwen wordt bij nieuwbouw en renovaties vanaf het eerste moment met een “groene bril” gekeken naar het ontwerp en de plannen. Hierdoor is er veel ecologische winst te behalen. Zónder de extra kosten die het achteraf nog aanbrengen van maatregelen met zich meebrengt. Het gaat hierbij om gebouwen en openbare ruimte, om zowel de aanleg als het beheer.

Bij Natuurvriendelijk Bouwen spelen natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving een rol. Gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers kunnen hierbij gebruik maken van de kennis van ons netwerk van experts voor de Ontwerpateliers Natuurinclusief. Zij helpen natuurinclusieve initiatieven verder te brengen.

3. Samen voor Natuur

Samen voor Natuur richt zich op het beleven van de natuur en het betrekken van inwoners bij de natuur. Omdat het belangrijk is dat inwoners toegang hebben tot het groen in het buitengebied, maar ook tot het groen in de directe woonomgeving. Dit kan een park zijn, maar ook kleinschalig groen dat inwoners zelf initiëren. Voor dit soort projecten zijn subsidiemogelijkheden beschikbaar. 

Verhalen