Bodem, water en milieu

De provincie Utrecht wil een duurzame, energiezuinige regio zijn met een betere luchtkwaliteit. Doel is om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen voor vervoer, activiteiten van bedrijven en de verwarming van de huizen. De provincie Utrecht heeft grote ambities: uiterlijk in 2040 wordt alle benodigde energie in onze provincie duurzaam opgewekt. Dit wil de provincie samen met gemeenten, bedrijven, andere organisaties en bewoners realiseren.

Duurzame initiatieven

Om duurzame initiatieven succesvol te maken biedt de provincie Utrecht onder meer kennis, contacten en financiering (Energie en Klimaat).

Verscheidenheid

De provincie Utrecht beschikt over een verscheidenheid aan landschappen en gebieden. Om recht te doen aan deze variatie voert de provincie gedifferentieerd milieu- en klimaatbeleid voor de verschillende gebieden (Milieu).

Woon-, werk- en leefklimaat

De provincie Utrecht werkt aan een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. Daarom zet de provincie zich in op het vergroten van de bijdrage van bodem en ondergrond aan de drinkwatervoorziening, de duurzame energievoorziening en de beleving van de aardkundige waarden. Om te zorgen voor een schone leefomgeving voor haar inwoners steekt de provincie samen met andere partijen veel energie in de aanpak van ernstige bodemverontreiniging (Bodem en Ondergrond).

Schoon water, droge voeten

Schoon water en droge voeten zijn belangrijk voor de provincie Utrecht. De provincie is met het Rijk, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven verantwoordelijk voor het waterbeheer. Samen met deze partners zorgt de provincie onder meer voor de waterveiligheid, het voorkómen van wateroverlast en watertekort, schoon grond- en oppervlaktewater en voor voldoende en kwalitatief goed drinkwater (Water).

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws